آدرس دفتر:

تبریز – خیابان آذربایجان -۱۸  متری فیضیه شرقی

آدرس کارخانه:

جاده تبریز – صوفیان – شهرک مصالح ساختمانی – قطعه نهم

شماره های تماس:

تلفن دفتر                    ۳۲۸۱۶۹۲۶-۰۴۱